สไลด์

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี เดือน มกราคม 2563

งานด้านระบบเครื่องกล
งานซ่อมแซมพื้นทางเดินภายในห้อง MCC 1  
ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 25 มกราคม 2563


งานตรวจเช็ค และซ่อมแซม Band screen No. B 
ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 29 มกราคม 2563


งานด้านระบบไฟฟ้า

งานตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของ 
CASS Aeration Actuated Valve Panel ชั้น 1 ตามแผนเดือน 01/2563 
แล้วเสร็จวันที่ 4 มกราคม 2563


งานปรับปรุง แก้ไข ระบบแสงสว่าง บริเวณ Office Area, Lab Room, CASS Basin 1 fl. 
จำนวน 15 โคม ทดสอบใช้งานได้ปกติ แล้วเสร็จวันที่ 16 มกราคม 2563


งานตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของ MCC-11 Feeder Panel
ตามแผนเดือน 01/2563 แล้วเสร็จวันที่ 22 มกราคม 2563


งานตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของ CASS Blower Panel 
(EC 208-01 - 05) ตามแผนเดือน 01/2563 แล้วเสร็จวันที่ 24 มกราคม 2563


งานด้านระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ทำการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ REUSE (ท่อ HDPE) ขนาด 250 mm. ไปยังสวนลุมฯและคลองต้นสน
 แล้วเสร็จวันที่ 20 มกราคม 2563


ทำการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ REUSE (ท่อ HDPE) ขนาด 250 mm. ไปยังสวนลุมฯและคลองต้นสน
 แล้วเสร็จวันที่ 24 มกราคม 2563


ดำเนินการแก้ไขและตักขยะในบ่อดักน้ำเสียที่มีขยะอุดตัน 
IC 100/021, IC 100/043,IC 200/001, IC 200/020 


ภาพกิจกรรมการเก็บตัวอย่างน้ำภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำ กลุ่มงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 ส่วนปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำ เดือน มกราคม 2563

โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา
เก็บตัวอย่างน้ำวันที่ 9 ม.ค. 63


โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองเตย
เก็บตัวอย่างน้ำวันที่ 9 ม.ค. 63


โรงควบคุมคุณภาพน้ำร่มเกล้า
เก็บตัวอย่างน้ำวันที่ 14 ม.ค. 63


โรงควบคุมคุณภาพน้ำหัวหมาก
เก็บตัวอย่างน้ำวันที่ 14 ม.ค. 63


โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น
เก็บตัวอย่างน้ำวันที่ 14 ม.ค. 63


โรงควบคุมคุณภาพน้ำบางนา
เก็บตัวอย่างน้ำวันที่ 16 ม.ค. 63