สไลด์

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี เดือน พฤษภาคม 2563


งานตรวจสอบ และทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ประจำปี 2563 
แล้วเสร็จ วันที่ 04 พฤษภาคม 2563


งานตรวจสอบ และทดสอบเครน (Crane) ประจำปี 2563
แล้วเสร็จ วันที่ 07 - 09 พฤษภาคม 2563


งานซ่อมแซมแก้ไข CASS skimmer level 2 No. B 
แล้วเสร็จวันที่ 25 พฤษภาคม 2563


งานซ่อมแซม เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller No.1) ตรวจพบรอยรั่วของสารทำความเย็น
ที่แฟนคอยล์ ยูนิต (Fan coil unit), เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้านดูดชำรุด
แล้วเสร็จวันที่ 5 พฤษภาคม 2563


งานตรวจสอบบำรุงรักษาบริภัณฑ์ระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียเจริญกรุง 
ตามแผนประจำปี 2563 แล้วเสร็จวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


งานตรวจสอบบำรุงรักษาบริภัณฑ์ระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียพระราม 3 
แล้วเสร็จวันที่ 16 พฤษภาคม 2563


งานตรวจสอบบำรุงรักษาบริภัณฑ์ระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเสียสาทร
 แล้วเสร็จวันที่ 18 พฤษภาคม 2563


งานปรับปรุง เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200) ของ MCC1, 2 Room 
พบว่า Board Control ชำรุด แล้วเสร็จวันที่ 21 พฤษภาคม 2563


งานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องควบคุมความเร็วรอบ (Inverter System) 
แล้วเสร็จวันที่ 22 พฤษภาคม 2563


งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาทำความสะอาด เปลี่ยนสารละลาย
อิเล็กโทรไลต์(Electrolyteกับอุปกรณ์ Dissolved Oxygen Monitor & Transmitter 
J5001-J5006 ที่ Cass Basin Level แล้วเสร็จวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาทำความสะอาด เปลี่ยนสารละลาย
อิเล็กโทรไลต์(Electrolyteกับอุปกรณ์ Dissolved Oxygen Monitor & Transmitter 
J5007-J5012 ที่ Cass Basin Level 2 แล้วเสร็จวันที่ 18 พฤษภาคม 63


งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาทำความสะอาด เปลี่ยนสารละลาย
อิเล็กโทรไลต์(Electrolyte) อุปกรณ์ Dissolved Oxygen Monitor & Transmitter 
J5013-J5018 ที่ Cass Basin Level 3 แล้วเสร็จวันที่ 19 พฤษภาคม 63

ทำการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ REUSE (ท่อ HDPE) ขนาด 250 mm. ไปยังสวนลุมฯ
และคลองต้นสน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม 2563


ดำเนินการแก้ไขและตักขยะในบ่อดักน้ำเสียที่มีขยะอุดตัน IC 100/055, IC 121/06,
IC 200/022, IC 320/006, IC 400/003 ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ