สไลด์

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างระเบียบและประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ได้มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และได้จัดทำร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

จึงขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเียบและประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร


ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางสแกน Qr Code หรือคลิ๊กที่ข้อความใต้ Qr Code
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ
ร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น
ที่ท่านได้สละเวลามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนี้